Zoeken

Laatste zoekopdrachten

   Laat meer zien

   Laatst bezocht

    Menu
    Heeft u vragen?
    Bel ons of schrijf een e-mail,
    we helpen u graag verder.
    Klik hier voor meer informatie.

    Algemene voorwaarden met betrekking tot de site Robinson.com

    Gebruik van deze website (hierna 'Website' genoemd) valt onder de volgende Algemene voorwaarden met betrekking tot de site.

     

    1. Algemene informatie over de Website

    1.1 Gebruikers dienen de door Robinson Club GmbH op de Website geleverde algemene informatie louter als richtlijn te interpreteren. Met gebruiker wordt iedereen bedoeld die de Website gebruikt voor boekingen of informatieve doeleinden. Algemene informatie is alle informatie die op de Website wordt geleverd met uitzondering van informatie met betrekking tot reisdiensten, prijzen van reizen, belastingen en/of andere verplichte wettelijke informatie (zoals uiteengezet in bepaling 1.2). De algemene informatie kan op elk moment worden gewijzigd. De gebruiker dient daarom contact op te nemen met de betreffende instanties, ambassades of toeristische bureaus om te controleren of de geleverde informatie actueel is.

    1.2 Informatie over toegangsvereisten en gezondheidsgerelateerde formaliteiten zijn alleen van toepassing op gebruikers die ingezetenen zijn van de Bondsrepubliek Duitsland, de republiek Oostenrijk of Zwitserland. Voor alle overige gebruikers kunnen er in dit opzicht andere regels van toepassing zijn. Deze zullen zij zelf moeten achterhalen via het betreffende consulaat of een diplomatieke vertegenwoordiger.

     

    2. Gebruik van de Website

    2.1 De Website is beschikbaar gemaakt voor uitsluitend persoonlijk gebruik van de gebruiker. Reizen, vluchten en andere toeristische diensten (hierna 'Toeristische diensten' genoemd) die via de Website worden verkregen via ons bedrijf en diverse andere bedrijven, bijv. reisverzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, etc. (hierna 'Leveranciers' genoemd), mogen niet door gebruikers worden doorverkocht of overgedragen of anderszins worden vrijgegeven aan derden in ruil voor betaling.

    2.2 Robinson Club GmbH behoudt zich hierbij het recht voor om, naar eigen goeddunken, toegang tot deze Website of onderdelen daarvan voor een gebruiker en/of om de exploitatie van de Website zonder voorafgaande kennisgeving te staken.

    2.3 De Website mag alleen worden gebruikt op de wettelijk toegestane manier en voor de genoemde doeleinden in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden voor de site. Gebruik in dit opzicht houdt in het bijzonder in: informatie over Toeristische diensten en, indien van toepassing, de boeking daarvan en alle andere manieren van wettelijk conform gebruik van de eigenschappen van de Website. Door gebruik van de Website accepteert en erkent de gebruiker in het bijzonder het volgende: a) de gebruiker zal de volledige verantwoordelijkheid accepteren voor alle ondernomen onderhandelingen namens hem/haar en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens op de Website; b) bij het gebruik van de Website om contracten te sluiten dient de gebruiker ten minste 18 jaar oud en volledig competent te zijn; c) de gebruiker verklaart hierbij dat alle informatie die hij/zij over zichzelf en/of medereizigers geeft, naar waarheid is en dat hij/zij het recht heeft zulke informatie mee te delen; d) de Website mag niet voor speculatieve doeleinden of onjuiste of frauduleuze boekingen worden gebruikt of boekingen blokkeren; e) dreigingen, dwang, laster en de verzending van pornografisch, racistisch, ophitsend of anderszins onwettig en/of discriminerend materiaal zijn uitdrukkelijk verboden; f) de Website en zijn content mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, verkocht, gepubliceerd of op welke andere wijze dan ook doorgestuurd worden door de gebruiker. Er mag één kopie van de pagina worden gemaakt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, echter: g) bestanden, software of ander materiaal dat door industriële eigendomsrechten, auteursrecht of privacy-rechten wordt beschermd, mogen/mag niet in omloop worden gebracht, behalve als zulke rechten aan de gebruiker toebehoren of als de gebruiker de noodzakelijke toestemming heeft verkregen; h) bestanden die virussen, corrupte bestanden of software bevatten die schade kunnen toebrengen aan een computer van een derde, mogen niet worden geïnstalleerd; i) auteursrechten, juridische mededelingen en rechtmatige toewijzingen of markeringen die zich in een geladen bestand bevinden (software of ander materiaal), mogen niet worden verwijderd of vervalst; j) de gebruiker mag geen goederen of diensten promoten of te koop aanbieden en enquêtes, wedstrijden en kettingbrieven mogen niet worden geïmplementeerd of doorgestuurd; k) de Website mag alleen via de relevante homepagina worden benaderd. Voor gebruik van de Website als onderdeel van het affiliate-programma dient voorafgaand schriftelijke toestemming van Robinson Club GmbH te worden verkregen. Links naar de Website mogen niet in frames worden weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Robinson Club GmbH.

    2.4 De regels die in bepaling 2.3 zijn uiteengezet, zijn ook van toepassing op de fora, blogs, chatrooms en andere communicatiefora (samen 'Fora' genoemd) op de Website. Alle Fora zijn voor openbare en niet voor privécommunicatie. Alle content van derden op zulke Fora wordt voorafgaand aan de plaatsing niet gecontroleerd of goedgekeurd door Robinson Club GmbH. Robinson Club GmbH behoudt zich hierbij het recht voor om content die door gebruikers wordt gecommuniceerd of ingediend, zonder kennisgeving van de Fora te verwijderen.

    2.5 De gebruiker accepteert door het gebruik van de Website dat Robinson Club GmbH en alle bedrijven die daarmee geaffilieerd zijn op grond van secties 15 en volgende (hierna 'Geaffilieerde bedrijven' genoemd), partnerbedrijven en -medewerkers, zijn gevrijwaard van aanspraken door derden (waaronder ook de kosten van een passende rechtsverdediging of rechtsgang) met betrekking tot gebruik van de Website en de content daarvan en zal bij contractbreuk, misbruik van de Website of anderszins onwettig gebruik door de gebruiker, na een eerste verzoek van Robinson Club GmbH, de schade vergoeden.

     

    3. Software

    3.1 Robinson Club GmbH, zijn Geaffilieerde bedrijven en/of partnerbedrijven zijn in het bezit van alle intellectuele eigendomsrechten van de computerprogramma's ('Software'), geschreven in een programmeertaal die Robinson Club GmbH voor downloaddoeleinden beschikbaar kan maken op de Website en/of anderszins in samenhang met de Website kan uitvoeren. Onbevoegd gebruik, reproductie of verspreiding van deze Software is bij dezen uitdrukkelijk verboden.

    3.2 Gebruik van zulke Software kan onderhevig zijn aan een speciale overeenkomst ('Licentieovereenkomst') en andere algemene voorwaarden. De gebruiker wordt van tevoren in detail op de hoogte gesteld betreffende de noodzaak voor een degelijke overeenkomst. De gebruiker mag Software die onder een Licentieovereenkomst valt of een Licentieovereenkomst bevat, niet installeren, kopiëren of gebruiken zonder vooraf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

    3.3 Als de eigenaar van het beschermde recht geen afsluiting van de Licentieovereenkomst vereist, wordt hierbij de gebruiker een persoonlijk, niet overdraagbaar gebruiksrecht toegewezen, dat te allen tijde kan worden ingetrokken en alleen privégebruik van de Software dekt voor de doeleinden de Website te benaderen, te bekijken en op contractueel overeengekomen wijze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden met betrekking tot de site.

    3.4 Aansprakelijkheid voor materiële defecten en wettelijke defecten voor de Software ontstaan uitsluitend in geval van verplicht of uitdrukkelijk bedongen wettelijke eisen en, indien van toepassing, uitsluitend onder de algemene voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

    3.5 Kopiëren van de Software naar andere servers en/of opslagmedia met het doel meer kopieën te maken is hierbij uitdrukkelijk verboden. Hetzelfde is van toepassing op backtracking door reverse engineering, decompileren en/of demontage.

     

    4. Links naar andere websites

    De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Robinson Club GmbH heeft geen invloed op de structuur en content van die websites en kan daarom de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of de content van de informatie daarop niet garanderen.

     

    5. Wijzigingen aan de Website

    Robinson Club GmbH behoudt zich hierbij het recht voor om wijzigingen aan de Website en/of de content erop op ieder moment aan te passen, in het bijzonder met betrekking tot de dienstverleners, eigenschappen, informatie, databases en/of content daarvan.

     

    6. Auteursrecht en merken

    6.1 Robinson Club GmbH en/ of zijn Geaffilieerde bedrijven of contractpartners beschikken over het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten van de Website en de content erop. Tenzij uitdrukkelijk anders gesteld is alle content uitsluitend eigendom van Robinson Club GmbH en/of zijn Geaffilieerde bedrijven of contractpartners. De namen ROBINSON evenals alle anderen merken, logo's en beelden van ROBINSON en die van de TUI-groep op de Robinson Website zijn gedeponeerde handelsmerken van Robinson Club GmbH of de TUI AG en TUI Group.

    6.2 Robinson Club GmbH en / of Geaffilieerde bedrijven zijn hierbij uitdrukkelijk geautoriseerd om de merken die op de Website staan te gebruiken.

    6.3 Door de Website te gebruiken zal de gebruiker geen rechten of licenties verkrijgen om de merken te gebruiken binnen de betekenis van bepalingen 6.1 en 6.2.

     

    Gebruiker
    Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
    Managing Directors: Bernd Mäser (woordvoerder), Thomas Meyer
    Bedrijfsregister: Bedrijfsregister van arrondissementsrechtbank van Hannover, nr.: B 54346, btw-nr.: DE 114 206 354

    Laatst bijgewerkt: November2023